Polski
  1. Strona główna
  2. RotateRequest

RotateRequest

Treść żądania strony do obrazu PDF

PdfDocumentRequest > RotateRequest
NAZWA OPIS

RotationAngle

Wymagany

RotationAngle Kąt obrotu (CKW). Może być 90, 180, 270

Pages

Opcjonalny

string Oddzielona przecinkami lista stron i zakresów stron. (Przykład: 1,3-5,8)

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia