Polski
 1. Strona główna
 2. Metadata
 3. SetMetadata

SetMetadata

Ustaw metadane PDF

copy
Something went wrong, try again
copy
      
          
    
Body parameter
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

metadataPostRequest

Wymagany

copy
MetadataPostRequest Ustaw metadane
MetadataPostRequest
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

Metadata

Wymagany

string Oddzielona przecinkami lista wpisów metadanych PDF. Przykład: „klucz1=wartość1,klucz2=wartość2,klucz3=”

PdfBase64File

Wymagany

close-icon
string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia
copy Copy to clipboard
    
package main

import (
 "fmt"
 "strings"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/set"
 method := "POST"

 payload := strings.NewReader(`{
   "Metadata": "some value",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
  }`)

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}
          
     
      
File file = new File("path/to/file/fileName.pdf");
byte[] encoded = Base64.encodeBase64(FileUtils.readFileToByteArray(file));
String base64EncodedFile = new String(encoded, StandardCharsets.US_ASCII);

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, 
  "{" +
   "\"Metadata\": \"\some value\"," +
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
  "}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/set")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
          
    
      
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/set',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "Metadata": "some value",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
    
      
import requests
import json

url = "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/set"

json_data = json.dumps({
   "Metadata": "some value",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=json_data)

print(response.text)
          
    
      
curl --location --request POST 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/set' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
   "Metadata": "some value",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}'
          
    
      
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/set")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
   "Metadata": "some value",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})

response = https.request(request)
puts response.read_body

          
    
      
var client = new RestClient("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/set");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = "{" + 
   "\"Metadata\": \"\some value\"," +
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
            
      
Przegląd

O metodzie SetMetadata

Ta strona zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania z naszego opartego na chmurze interfejsu API do ustawiania metadanych w plikach PDF w wielu językach programowania, w tym Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby i C#. Nasz Document API zapewnia wygodną metodę „Set”, która umożliwia łatwe i bezproblemowe ustawianie metadanych w dokumentach PDF. Dzięki naszym obszernym instrukcjom i dostarczonym przykładom kodu możesz szybko zintegrować tę funkcję ze swoim projektem i wydajnie zarządzać metadanymi plików PDF. Pożegnaj się z ręcznym ustawianiem metadanych i usprawnij przepływ pracy w zakresie zarządzania plikami PDF dzięki naszemu potężnemu interfejsowi API. Wypróbuj teraz i usprawnij przetwarzanie dokumentów PDF!


Języki programowania, z którymi interfejs API jest zgodny

API wykorzystuje protokół REST, dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką gamą języków programowania, w tym między innymi: Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby, C#.

Łatwy w użyciu

Nasz przewodnik po interfejsie API został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i łatwy do naśladowania, zapewniając wszystkie informacje niezbędne do szybkiego rozpoczęcia. Ponadto do naszych bibliotek API dołączona jest ich własna dokumentacja, dzięki czemu integracja z Twoją aplikacją jest bezproblemowa. Dzięki naszym wszechstronnym zasobom możesz efektywnie wykorzystać nasz interfejs API, aby spełnić określone wymagania.

Bezpieczeństwo

W naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do Twojego bezpieczeństwa i prywatności. Aby chronić Twoje prywatne dane, nigdy nie przechowujemy ich w naszym środowisku i oferujemy izolowane opcje. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że pozostają one bezpieczne.
O metodzie „SetMetadata”.
clock
Dodaj plik
Aby zapewnić pomyślne przetwarzanie plików i dokładne ustawienie metadanych przy użyciu metody „SetMetadata”, należy upewnić się, że plik, z którym zamierzasz pracować, jest zgodny z plikiem określonym w metodzie. Zapewnia to prawidłowe zastosowanie metadanych do zamierzonego pliku PDF.
arrow
clock
Uruchom kod
Aby uruchomić kod, skopiuj go i wklej do pliku, a następnie uruchom z tego samego katalogu, w którym dodałeś niezbędne pliki. Aby uzyskać więcej informacji, przed rozpoczęciem zapoznaj się z przykładami kodu dla każdego języka programowania.
arrow
clock
Wyświetl wynik
Aby wyświetlić wyniki metody „SetMetadata”, po prostu otwórz plik otrzymany jako wynik. Ten plik powinien znajdować się w folderze projektu. Jeśli zdecydujesz się użyć metody „Ustaw” online, aby ustawić metadane w pliku PDF, po zakończeniu procesu ustawiania metadanych plik PDF ze zaktualizowanymi metadanymi zostanie automatycznie pobrany dla Twojej wygody.
clock
Ile czasu zajmuje ustawienie metadanych w pliku PDF przy użyciu metody „SetMetadata”?
Metadata API (metoda SetMetadata) ma na celu wydajne i szybkie przetwarzanie plików. Dzięki naszej usłudze możesz spodziewać się szybkich rezultatów, często w ciągu kilku sekund.
clock
Czy ustawianie metadanych pliku PDF za pomocą Metadata API jest bezpieczne?
Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych. Zapewniamy, że nasza firma podejmuje szeroko zakrojone działania w celu ochrony Twoich informacji. Nie przechowujemy żadnych plików przesłanych przez Ciebie w celu pozyskania metadanych i przetwarzamy je wyłącznie w celu dostarczenia Ci wyników. Twoje bezpieczeństwo i poufność są naszymi najwyższymi priorytetami.
clock
Jakich danych wyjściowych mogę się spodziewać po metodzie „SetMetadata”?
Metoda „SetMetadata” umożliwia ustawienie dodatkowych informacji w pliku PDF jako metadanych. Te metadane mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń, kontekstu i szczegółów dotyczących podstawowych danych, poprawiając zrozumienie i zarządzanie plikami cyfrowymi. Możesz łatwo ustawić te informacje za pomocą metody „SetMetadata” oferowanej przez API Metadata.
clock
Jak działa metoda „SetMetadata”?
Metoda „SetMetadata” ustawia dodatkowe informacje w pliku PDF. Te metadane mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń, kontekstu i szczegółów dotyczących podstawowych danych, poprawiając zrozumienie i zarządzanie plikami cyfrowymi. Dzięki naszemu przyjaznemu dla użytkownika i bezproblemowemu procesowi możesz bez wysiłku przesłać plik, kliknąć przycisk „POST” i czekać na wyniki. W ciągu kilku sekund otrzymasz plik ze zaktualizowanymi metadanymi. Jeśli zamierzasz zintegrować tę metodę ze swoim projektem, możesz łatwo skopiować i użyć dostarczonych przykładów kodu w wybranym przez siebie języku programowania.
FAQ

Często Zadawane Pytania

Zachęcamy do przejrzenia naszej sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ), aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji, nasza dedykowana pomoc techniczna jest łatwo dostępna, aby odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości. Nie wahaj się poprosić o dalszą pomoc.